คณะเจ้าหน้าที่ ผศ.น.น. ออกกำลังกาย ประจำสัปดาห์
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ส่วนภาคเขต

ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ผศ.น.น พบปะผู้ว่าจ้าง
ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สาขา อ.เวียงสา,อ.นาน้อย และอ.นาหมื่น
โครงการฝึกอบรม

"ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฏกระทรวงและการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Government Procurement : e-GP)"


มอบกายอุปกรณ์


พิธีมอบกายอุปกรณ์เสริมและเทียมให้ทหารผ่านศึกพิการจังหวัดน่าน


ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ ของ ผศ.น.น. 

ปีงบประมาณ 2560


สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตน่าน 
นำสมาชิกเครือข่ายสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ศึกษาดูงาน  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสามอาชีพ